ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 9วัน 6คืน (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 9วัน 6คืน (TG)


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทะเลสาบริฟเฟลซี ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา กระเช้า THE V-CABLEWAY
125,900 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
 • วันที่

  2

  ซูริค – พอสคิเอโว – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์ / ดาวอส
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริซท์ / คูร์ – นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลสไลน์ – อันเดอร์แมท – พักในเมืองเซอร์แมทซ์
 • วันที่

  4

  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต – ทะเลสาบริฟเฟิลซี – ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท – มองเทรอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ – อินเทอลาเค่น
 • วันที่

  6

  อินเทอลาเค่น – ซิลธอร์น – มูร์เร่น – กิมเมลวาลด์ – อินเทอลาเค่น
 • วันที่

  7

  อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค
 • วันที่

  8

  ซูริค – ชมน้ำตกไรน์ – สนามบิน
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65 125,900 120,900 125,900 22,900 - - 18
02 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65 125,900 120,900 125,900 22,900 - - 20
19 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65 125,900 120,900 125,900 22,900 - - 20
11 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 125,900 120,900 125,900 22,900 - - 20
19 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 125,900 120,900 125,900 22,900 - - 20

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน