ทัวร์ยุโรป Easy Charming Village Europe 7วัน 4คืน บิน(CX)

ทัวร์ยุโรป Easy Charming Village Europe 7วัน 4คืน บิน(CX)


ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส และนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน สัมผัสมหานครที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส ถ่ายรูปกับ ประตูชัย (Arc de triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน ชม ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champ Elysees) ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) นำท่านสู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส เดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง จากทั่วโลก เดินทางสู่ สตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรมและการค้าของแคว้นอัลซาส ถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg)ศาสนสถานสำคัญที่สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบกอธิคอันสวยงาม ชมบรรยากาศความสวยงามของย่าน La Petite France แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr) ให้ท่านได้ เดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน เดินทางสู่ กอลมาร์ (Colmar) ชมความสวยงามของเมืองแสนโรแมนติก เดินทางสู่ มูลูส (Mulhouse) เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญทางตอนใต้ของแคว้นอัลซาส เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ ถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) ชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ เดินทางสู่ ซูริค (Zurich) เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าซูริค ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค
0 บาท/ท่าน
สายการบิน Cathay Pacific
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
 • วันที่

  2

  ปารีส-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน-จัตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัยปารีส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟ-แกลอรี่ ลาฟาแยต
 • วันที่

  3

  ปารีส-ช้อปปิ้ง ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอาท์เล็ท-สตราสบูร์ก
 • วันที่

  4

  สตราสบูร์ก-โบสถ์นอร์ธเธอดามแห่งสตราสบูร์ก-ย่าน La Petite France-หมู่บ้านริคเวียร์-ชมเมือง-กอลมาร์-ชมเมือง-มูลูส
 • วันที่

  5

  มูลูส-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ ชาเปล-ย่านเมืองเก่า-ซูริค-ย่านเมืองเก่าซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 • วันที่

  6

  ซูริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค
 • วันที่

  7

  ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน